Prelucrarea datelor cu caracter personal

Vă mulțumim pentru interesul acordat activităților și evenimentelor organizate de grupul LASTING. Apreciem fidelitatea și consecvența dumneavoastră față de compania noastră și vă asigurăm că vom face în continuare tot posibilul să vă oferim cele mai bune produse, servicii și informații în sprijinul afacerii dumneavoastră!

 

Vă informăm în cele ce urmează cu privire la drepturile pe care le dețineți în legătură cu prelucrarea datelor dvs. personale, informare care să vă ajute să decideți în cunoștință de cauză cu privire la acordul dumneavoastră de prelucrare a anumitor date personale care vă aparțin („Date”), în scopurile și condițiile mai jos prezentate.

 

În cazul în care, în pofida informării expediate de Societate de 4 ori, dvs. nu comunicați niciun răspuns (adică veți ignora mesajele de informare şi solicitare acord primite de dvs. pe email), Societatea va păstra datele dvs. în baza sa de date și le va prelucra în condițiile mai jos menționate, până la exercitarea expresă a dreptului de opoziție sau a dreptului de ștergere a datelor. Temeiul prelucrării este justificarea interesului său legitim de a desfășura activități de marketing în folosul Societății, în cadrul derulării normale a obiectului său de activitate, potrivit art. 6, alin. 1, lit. f) din GDPR.

 

Prelucrarea Datelor se va face de către societatea LASTING System SRL, persoană juridică romană, cu sediul social în Mun. Timișoara, str. Miron Costin nr. 2, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J35/5006/1992, având cod înregistrare fiscal RO 6102484 (Societatea).

 

Datele cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, telefon, email, sex, statut profesional.
Scopul general al prelucrării Datelor este acela de reclamă, marketing și publicitate și constă în următoarele:
(1) beneficierea de oferte promoționale;
(2) comunicarea în scop comercial și de marketing, Societatea vă va transmite newsletter-e de informare cu privire la produse și servicii, cu privire la evenimentele organizate, sau cu privire la elemente de interes pentru dumneavoastră.

 

Comunicările vor fi făcute prin următoarele canale: email, telefon, sms sau poștă/curier, pe adresa dvs. de la compania în cadrul căreia activați.

 

Vă informăm că Societatea colaborează cu alte societăți împuternicite de Societate în procesul de prelucrare a Datelor, însă numai în scopurile și limitele prevăzute mai sus. Pentru detalii cu privire la aceste activități, vă rugăm să ne contactați.

 

Datele dumneavoastră nu fac obiectului unui transfer către terțe țări aflate în afara Uniunii Europene.

 

Durata păstrării Datelor: pe toată durata de existentă a Societății, sau până la retragerea expresă a consimțământului dumneavoastră;

 

Vă informăm că dețineți următoarele drepturi în relația dintre dumneavoastră și Societate, cu privire la datele cu caracter personal prelucrate:

 

• Drept de acces – însemnând dreptul de a putea solicita confirmarea faptului că Datele sunt prelucrate sau nu, iar în caz afirmativ, puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. La solicitarea dumneavoastră, veți primi și o copie a Datelor;

 

• Dreptul la portabilitatea datelor – însemnând dreptul de a primi Datele pe care le-ați furnizat într-un format structurat, care poate fi citit automat, și dreptul de a solicita ca Datele să fie transmite altui operator ales de dumneavoastră;

 

• Drept la rectificare – însemnând dreptul de a obține rectificarea Datelor inexacte, precum și completarea Datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de către dumneavoastră de informații suplimentare;

 

• Dreptul la ștergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”) – însemnând că în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul în care vă retrageți consimțământul, sau în cazul în care se constată că Datele au fost prelucrate ilegal), aveți dreptul de a obține din partea Societății ștergerea Datelor care vă privesc;

 

• Dreptul la restricționarea prelucrării – însemnând dreptul de a obține din partea Societății restricționarea prelucrării Datelor în anumite situații reglementate expres de lege (în special în cazul în care contestați exactitatea Datelor sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, dar dumneavoastră vă opuneți ștergerii Datelor). În aceste situații, cu excepția stocării, Datele nu vor mai fi prelucrate.

 

• Dreptul la opoziție – însemnând dreptul de a se opune – în orice moment – prelucrării datelor, care echivalează cu retragerea consimțământului dat, în situațiile în care în prealabil v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea lor.

 

• Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate, decizii automate bazate pe prelucrarea datelor prin mijloace automate, în scopul de a evalua anumite aspecte personale;

 

• Dreptul de a depune plângere – însemnând dreptul dumneavoastră de a depune plângere față de modalitatea de prelucrare a Datelor. Plângerea se depune la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acest drept nu limitează dreptul de a formula plângere direct la instanța competentă.

 

Pentru exercitarea drepturilor enumerate mai sus și detalii, puteți contacta Societatea prin intermediul următoarelor modalități: (1) la adresa de e-mail: dpo@lasting.ro sau (2) la adresa poștală de la sediul Societății, (3) prin folosirea funcționalității Dezabonare (Unsubscribe) din emailul primit.

 

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal va putea fi contactat pentru orice lămuriri, informații, precum și solicitări în legătură cu exercitarea drepturilor menționate mai sus la oricare din datele de contact enumerate mai sus.

 

***

Contact